Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

vrijdag, 04 mei 2018

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de KNGU neemt om de kans op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen o.a. de KNGU Zomerkampen te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) begeleiders en het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, toch een functie bij de KNGU Zomerkampen kunnen uitoefenen. Met deze verklaring toont de persoon aan dat hij of zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. 

Het gebruik van de VOG binnen de KNGU Zomerkampen is een algemene maatregel om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door als KNGU een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van de deelnemers serieus nemen. Voor vrijwilligers van de KNGU Zomerkampen is de VOG gratis. De procedure wordt vanaf half mei door de kampcommissie in gang gezet. Hier hoeft leiding of staf dus niets voor te doen.


VOG aanvragen  

De kampcommissie start, via de KNGU, de procedure voor het aanvragen voor VOG's voor leiding en staf. Zij worden gescreend op omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) op basis van naam en e-mailadres van de betreffende leiding/staf. 

Hij of zij krijgt vervolgens een mail van Justitie met daarin een link om de rest van de gegevens in te vullen, vragen te beantwoorden en akkoord te geven. Dit gaat door middel van inloggen met je DigiD. 

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis toetst de antwoorden en beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of iemand een VOG krijgt. Dit gebeurt binnen vier weken. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt de leiding/staf 

de VOG in de mail. 

VOG verkrijgen 

De leiding/staf krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat er geen strafbare feiten op zijn/haar naam staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd (profiel 84 en 85). Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan wordt er geen VOG afgegeven. 


VOG inleveren 

De vrijwilliger levert de VOG minimaal twee weken voor de betreffende kampweek in bij de KNGU door de VOG te mailen naar secretariaat@kngu.nl. 

Geen VOG, en dan? 

Mocht de leiding/staf geen VOG kunnen overhandigen, ondanks de tijdige aanvraag vanuit de KNGU, of bij afwijzing van de aanvraag, dan is deelname aan de Zomerkampen uitgesloten. 

Mocht de leiding/staf geen VOG kunnen overhandigen vanwege een te late aanvraag vanuit de KNGU, dan is deelname mogelijk door tijdens de kampweek een VOT-overeenkomst te ondertekenen. Wel dient de VOG, die later binnenkomt, binnen 6 weken, alsnog ingeleverd te worden bij de KNGU. 


Archiveren VOG 

De KNGU archiveert de VOG-verklaringen gedurende twee jaar, daarna dient er door de leiding/staf opnieuw een VOG-verklaring afgegeven te worden. 


VOT-overeenkomst 

VOT overeenkomst staat voor Verklaring Onderwerping Tuchtrecht. Met het ondertekenen van een VOT-overeenkomst verklaart de betreffende leiding/staf zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNGU en verklaart zich te houden aan alle voor de KNGU Zomerkampen geldende regels. Schriftelijke exemplaren zullen beschikbaar zijn tijdens de Zomerkampweken.

Mochten er vragen zijn, dan kan er contact opgenomen worden met Renske Snaar: s
naar@kngu.nl.

Terug naar het overzicht